معرفی نشریه

 

با توجه به گسترش کاربردهای محاسبات وسامانه های  توزیع شده (DCS) درصنعت امروزه، DCS به یکی از مهمترین بسترهای علمی -پژوهشی و کاربردی درحوزه علوم کامپیوتر وتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات تبدیل شده است.

مهمترین شاخه های DCS شامل محاسبات با کارایی بالا (HPC)، محاسبات گریدی (Grid Computing)، رایانش ابری (Cloud Computing)، اینترنت اشیا (Internet of Things)، محاسبه داده های حجیم (Big Data)، محاسبات فراگیر (Pervasive Computing) و شبکه های اجتماعی (Social Network) است که هریک به طور چشم گیری درحال توسعه  و گسترش است.

مجله تخصصی محاسبات وسامانه های توزیع شده با همکاری جمعی از اساتید متخصص در حوزه مرتبط تاسیس گردیده است و هدف آن نشر مقالات علمی در زمینه های مختلف مرتبط با سامانه های توزیع شده است.


ارکان نشریه

صاحب امتیاز: دکتر شمس اله قنبری

مدیر مسئول : دکتر شمس اله قنبری 
 سردبیر: پروفسور محسن شریفی - دانشگاه علم وصنعت ایران 
اعضای هیات تحریریه:
پروفسور محسن شریفی دانشگاه علم وصنعت ایران
پروفسور حمیدرضا عرب نیا دانشگاه جوورجیا امریکا 
پروفسور ایاز عیسی زاده دانشگاه تبریز
پروفسور مهدی دهقان تخت فولادی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
پروفسور محمد عثمان دانشگاه پوترا مالزی 
دکتر سید مرتضی بابا میر دانشیار دانشگاه کاشان 
دکتر حمید یوسفی دانشیار دانشگاه مموریال کانادا

دکترشمس اله قنبری انجمن محاسبات و سامانه های توزیع شده

دکتر محمدابراهیم شیری دانشگاه  صنعتی امیرکبیر 

دکتر احسان موسوی خانقاه- دانشگاه شاهد


محورهای مقاله ها:

Distributed Computing 
Cloud Computing 
Grid Computing 
High Performance Computing
 Internet of Things
Big Data
Pervasive Computing 
 Social Network 

Pervasive computing 

Ubiqutious Computing 

Fog Computing

Industrial Internet of Things

Mobile Computing 

Smart Home

Smart City

 

 

فرآیند چاپ مقاله

 

1.    ارسال مقاله توسط نویسنده 
2.    بررسی فرمت مقاله براساس قالب داده تصویب شده مجله (توسط ویراستار شکلی) 
3.    در صورت وجود مغایرت مقاله با فرمت مصوب مقاله به نویسنده جهت  انجام تغییرات برگردانده می شود:
4.    مقاله توسط (توسط شورای سردبیری) برای موارد زیر بررسی می شود:

  • ارتباط مقاله با محورهای مجله 
  • عدم وجود مشابهت با مقالات چاپ شده
  • اولویت های موضوعی برای چاپ 

5.    در صورت عدم پذیرش مقاله در بند 4 مقاله رد می شود.
6.    مقاله تایید شده توسط توسط شورای سردبیری به شیوه زیر به داوران ارسال می شود.

  • اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  • اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
  • اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
  • پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

7.    در صورت نیاز به اصلاح براساس نظر داوران مقاله به نویسنده ارسال می شود.
8.    در صورت پذیرش مقاله چاپ می شود.