ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه

دو فصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده

با توجه به گسترش کاربردهای محاسبات وسامانه های  توزیع شده (DCS) درصنعت امروزه DCS به یکی از مهمترین بسترهای علمی -پژوهشی و کاربردی درحوزه علوم کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات تبدیل شده است. مهمترین شاخه های DCS شامل محاسبات با کارایی بالا (HPC)-محاسبات گریدی (Grid Computing)، رایانش ابری (Cloud Computing)، اینترنت اشیا (Internet of Things)، محاسبه داده های حجیم (Big Data)، محاسبات فراگیر (Pervasive Computing) و شبکه های اجتماعی (Social Network) است که هریک به طور چشم گیری درحال توسعه و گسترش است. 
مجله تخصصی محاسبات و سامانه های توزیع شده که با همکاری جمعی از اساتید متخصص در حوزه مرتبط تاسیسس گردیده است، هدف آن نشر مقالات علمی در زمینه های مختلف مرتبط با سامانه های توزیع شده است.

مطالعه بیشتر
معرفی

ارکان نشریه

صاحب امتیاز: دکتر شمس اله قنبری

مدیر مسئول : دکتر شمس اله قنبری 
سردبیر: پروفسور محسن شریفی - دانشگاه علم وصنعت ایران 
مدیریت امور بین المللی: مریم خسروخانی 
مدیریت امور انفورماتیک : مهندس سید محمدرضا آل مرتضی

محور مقاله ها


محورهای مقاله ها:

Distributed Computing 
Cloud Computing 
Grid Computing 
High Performance Computing
 Internet of Things
Big Data
Pervasive Computing 
 Social Network 

Pervasive computing 

Ubiqutious Computing 

Fog Computing

Industrial Internet of Things

Mobile Computing 

Smart Home

Smart City